Verbinding

Het Bongaardpark is een initiatief van buurtbewoners van de wijk Maria-Gewanden in samenwerking met de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Woonpunt, gemeente Heerlen, Leisure Lane en Gebrookerbos.

Naast het feit dat er een Leisure Lane (werktitel) gepland is op het voormalige mijnspoor, dat een mooie groene verbinding gaat vormen voor langzaam verkeer in onze provincie, komt er in deze wijk een mooi stuk grond vrij, dat midden in de wijk ligt en toevallig hierop aansluit.

Door de sloop van de flat aan de Bongaardstraat ontstond een plek in de wijk, die bewoners aanspoorde om na te denken over een andere invulling dan een grasveld midden in de wijk zoals dat door woningcorporatie Woonpunt bedacht was.

Een aantal bewoners is enthousiast aan de slag gegaan om na te denken wat met deze nieuwe ruimte kan gebeuren. Een eerste brainstormsessie leverde al  40 ideeën op.

Het idee is om een nieuw stukje groen vorm te geven met als thema Verbinding. De naam van dit mooie nieuwe gedeelte van de wijk wordt: Het Bongaardpark.

Verbinding

Tussen Mensen

Buurtbewoners:

Tussen de buurtbewoners ontstaat verbinding niet alleen door het nadenken over de invulling van het terrein maar ook na de uitvoering als gezellige ontmoetingsplek. Voor jong en oud, wandelaars, fietsers en sporters kunnen hier terecht.


Recreanten

Het Bongaardpark functioneert dadelijk als rustpunt op een goede wandel- fietsverbinding tussen het beekgebied bij Terschuren en geheel Hoensbroek tot aan het oude Emmaterrein. Dit wordt bereikt door het Bongaardpark te verbinden met de geplande Leisure Lane. Met name voor de wandelaars en fietsers is het interessant van de Leisure Lane af te kunnen wijken en gebruik te maken van de oversized bank en/of de speelmogelijkheden in het parkje. Voor fietsers is bovendien een plek voorgezien waar fietsen veilig geparkeerd en eventueel opgeladen kunnen worden. Om mensen uit te nodigen een korte stop te maken in het Bongaardpark is een watertappunt van WML in de planning opgenomen,  Het Bongaardpark nodigt zo uitdrukkelijk uit voor een korte of langere pauze.


Tussen Heden en Verleden

Wij willen dat de inrichting iets te maken krijgt met het oude mijnverleden. Daarom is de voorkeur om bomen te planten die refereren aan het mijnverleden. 

Dennen als link naar het verleden (dennen en sparren werden gebruikt als stuthout in de mijnbouw). 

Platanen (wel minimaal want in de wijk staan er al veel) omdat deze werden gebruikt om de lucht te zuiveren. 

Er staan reeds drie grote sequoia’s die naadloos aansluiten op dit plan. 

Door bordjes (Heemkundevereniging) kan worden toegelicht welke bomen er staan en wat hun toepassing was in het verleden.


Verbinding met de dorpshistorie 

Door het aanleggen van een rustplek met zicht op kasteel Hoensbroek in het Bongaardpark wordt aan de doelstelling van Leisure Lane recht gedaan. Een bezoek aan het kasteel kan gepromoot worden door een informatiebord bij de rustplek.

Tussen Mens en Natuur

Door dit gebied op een natuurlijke wijze in te richten wordt het voor dieren aantrekkelijk hier een leefgebied te kiezen waardoor mensen verrast kunnen worden door de dieren die zij hier zullen aantreffen.

Het ontwerp van het nieuwe park

AANSLUITING BIJ GEBROOKERBOS:

Om te kijken hoe we onze ideeën kunnen realiseren is aansluiting gezocht bij het Gebrookerbos. Immers staat het omvormen van bestaande plekken tot iets nieuws centraal bij deze methodiek. 

De volgende tekst is afkomstig van de website gemeente Heerlen en beschrijft wat het Gebrookerbos inhoudt:

Gebrookerbos is een methodiek, een ontwikkelstrategie voor het gebied Heerlen-Noord (tussen kasteel Hoensbroek en de Brunssummerheide), een gebied dat van oudsher een decor was van de mijnbouw. Door het wegvallen van deze delfstoffenwinning en de demografische ontwikkelingen vallen er open ruimtes in het landschap:  groengebieden langs beken, oude mijngebieden, groeves, bedrijventerreinen die liggen te wachten op bedrijven, een lege strook waar ooit een mijnspoor liep, of voetbalvelden van clubs die vanwege de bevolkingsdaling gefuseerd zijn, of een plek waar een school of kerk gesloopt werd.

Die plekken die er nu ‘verloren’ bijliggen kunnen een grote impuls betekenen voor de kwaliteit en vitaliteit. Uitgangspunt is niet het vormen (of bouwen) van iets nieuws op een lege plek, maar het omvormen van een bestaande plek tot iets nieuws. Een belangrijke succesfactor hierbij is een bottom-up aanpak: het betrekken, en activeren van bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij deze plekken en er zelf mee aan de slag gaan.

Deze methodiek sluit precies aan op wat wij hier willen doen. Een mooi stuk vrijgevallen grond omvormen tot iets moois wat van toegevoegde waarde is voor onze wijk: Het Bongaardpark.

Aansluiting bij IBA en Leisure Lane

Nu liggen het huidige voetbalveldje en het basketbalveld op de plek waar de Leisure Lane moet komen. Er dient meer ruimte gecreëerd worden voor de wandel- en fietsroute (die is nu door de ligging vrij smal waardoor wandelaars en fietsers hetzelfde pad moeten gebruiken). 

De gemeente zou dit voetbalveldje kunnen verplaatsen naar het Park. Volgens het plan wordt er een afscheiding van bomen gemaakt tussen de lane en de sportveldjes om zo een mooiere natuurlijke uitstraling te creëren. 

Het rustpunt dat gedeeltelijk op Woonpunt- en gemeentegrond gepland is wordt een voorbeeld van samenwerking tussen de partijen. Het rustpunt wordt een duidelijk onderdeel van de Leisure Lane en wij trachten dit ook zo te realiseren.

Bij het rustpunt horen:

                                         Verharding

                                         Een heg  ter afscheiding 

                                         Een oversized bank

                                         Een watertappunt

                                         Een fietsenstalling

                                         Een oplaadpunt voor elektrofietsen dat werkt op zonnepanelen

                                         Prullenbak

                                         Het onderhoud van de plek

Deze inrichting maakt duidelijk dat het project aansluit op het IBA project Leisure Lane. Opgemerkt dient te worden dat het rustpunt onderdeel is van de leisure lane en ook door hen gefinancierd dient te worden. Indien dit niet mogelijk is dan zal dit gedeelte van het plan helaas vervallen en resteert het parkgedeelte.