1 juni 2019 Opening van het park

Op zaterdag 1 juni 2019 was het zover. Op een stralende zonnige dag kwamen vele mensen met ons het Bongaardpark formeel openen en in gebruik nemen.
Het thema: Verbinding kwam ook op deze dag geweldig tot zijn recht. Er waren buurtbewoners, mensen van de christen gemeente Levend Water, collega projecten bijvoorbeeld van het droomplein en schurenbergerpark, buurtstichtingen, betrokken ambtenaren, raadsleden, wethouders en uiteraard onze sponsoren die allen gezamenlijk genoten van deze mooie dag. Na de opening door Jo Hermanns werd ons mooie kunstwerk onthuld door wethouder Claessens en vervolgens het sponsorbord door de wethouders van Zutphen en Keulen ondersteund door de brooker van het gebrookerbos Jos Reinders.
Voor de kinderen waren er gratis ijsjes, een leuk luchtkussen en werden de gezichtjes geschminkt, waarbij het leuk was om te zien dat met name de speelboom van het park goed werd gebruikt. Het geheel werd perfect omlijst door muziek.
Wij willen allen danken voor hun aanwezigheid, de mensen die hebben meegewerkt aan de tot standkoming van het park (vele handjes zijn nodig om zo’n mooi park te realiseren) en vooral de sponsoren voor hun bijdrage aan de realisatie van het Bongaardpark. Laten wij allen lekker genieten van deze mooie aanwinst voor onze wijk.


De uitnodiging voor de opening van ons park.

23 maart 2019 bomenplantdag

Een week later dan gepland gingen we aan de slag met het planten van de bomen en struiken. Het was een geweldige dag met vele vrijwilligers jong en oud, die goed de handen uit de mouwen staken. Aan het eind van de dag zat alles keurig in de grond. Het begint nu echt een mooi park te worden. Hieronder een impressie van de plantdag.

16 maart 2019 NL Doet en voor ons: Boomplantdag

Dit is de flyer die in de buurt wordt verspreid om buurtbewoners op te roepen om op zaterdag 16 maart te komen helpen de bomen te planten. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden om ook te komen helpen.

Speelboom

vrijdag 1 febr. jl. hebben we een mooie speelboom gevonden in de opslag van de gemeente. Deze boom is geschikt om op te zitten en te spelen. Hij zal in onze speelhoek worden geplaatst.

febr.2019 aanleg paden, poel en zandplek

 In februari werd gestart met het grondwerk. Paden werden uitgediept, grond gestort, grind gestort, de poel en zandplek uitgegraven en de trappen aan de Bongaartstraat werden geplaatst. Alles loopt mooi volgens planning.

 Er wordt gewerkt met mooi weer


  Maar af en toe wordt het ook heel vroeg of laat en dat levert mooie plaatjes op

 Hier komt de zandplek met een smalhaag en de mooie speelboom.

Ook de traptreden zijn geplaatst

Het grind wordt eerst in kleine hoopjes gestort en dan verder uitgereden

L'Ortye komt de grond brengen.

Dave Hendiks Groenservice start met baggeren

Het pad met alleen de ondergrond

19 januari 2019

Wij hebben ons project gepitcht bij Kern met Pit in Ospel. Volgend jaar gaan we onze resultaten presenteren en dan komen wij in aanmerking voor een bedrag van 1000 euro en een predikaat. Hieronder een fotoimpressie van deze dag.

BEWONERSBIJEENKOMST 14 JAN. 2019

14 januari 2019 Er is veel gebeurd in de wintermaanden, zo is het bedrag bijna compleet en zullen we ons park kunnen realiseren. Op 14 januari was een bewonersavond om eenieder te informeren omtrent de laatste stand van zaken en tevens mensen op te roepen om met nl. doet op 16 maart te komen helpen de bomen te planten.

WERKWIJZE:

Het plan bestaat uit twee fasen. 
Fase 1 De ideeen, plan en aanlegfase

Fase 2 Beschrijving van het resultaat: de activiteiten wat er gebeurt met het terrein.


Fase 1: De ideeën, planning en aanleg

Maart 2018:  
SBMG begon met het aankondigen dat er iets moest gaan gebeuren en werden mensen opgeroepen ideeën aan te leveren. 

April 2018  
Bij een voorbespreking ter plekke met André Geerits, Gem. Heerlen, Guus van der Nat, Leisure Lane, Denise Maas, Woonpunt, Jos Reijnders Brooker, Jo Hermanns SBMG en enkele buurtbewoners werd afgetast hoe de partijen over een invulling van het terrein dachten. Dit werd positief ervaren en alle deelnemers boden hun medewerking aan het project aan.

16 Juni 2018:  
Flyer verspreid om mensen op te roepen om samen na te denken en de daardoor ontstane ideeën in te brengen tijdens een bijeenkomst in BMV De vlieger.

26 juni 2018:  
De bijeenkomst werd door bewoners van Maria-Gewanden zeer goed bezocht en men genereerde meer dan 40 ideeën, de deelnemers maakten vervolgens zelf een keuze uit de voorgestelde ideeën. Na de bijeenkomst werd een werkgroep van 9 deelnemers opgericht.

11 juli 2018:  
Bijeenkomst werkgroep en verdeling eerste taken en brainstorm over wat mogelijk is. Men gebruikte hiervoor de inventarisatielijst met groene en rode punten. Dhr. Ger Luypen van de werkgroep heeft een eerste inventarisatie en ontwerp gemaakt.

17 juli 2018:  
Werkgroep samen met gemeente Heerlen en Woonpunt bij elkaar om het ontwerp te bespreken. Dhr. Geerits van de gemeente Heerlen heeft het ontwerp mooier gemaakt. Waarbij nog meer aansluiting is vormgegeven met de Leisure Lane en fraaie paden werden ingetekend. Er kwam ruimte voor een stuk natuurlijke speelruimte voor de kleinsten omgeven door eetbare plukstruiken en het trapveldje werd alvast ingetekend. Ook werd een educatieve waterexploitatie toegevoegd op het laagste punt van het park. 

18 juli 2018:   
Leden van de werkgroep hebben samen met Woonpunt het terrein bezocht en afspraken gemaakt over de afwerking van het terrein. Afgesproken is dat het gras pas ingezaaid gaat worden na de aanleg van de paden zodat eerst de structuur kan worden aangebracht. André Geerits gaat een plan maken om de offertes voor de aanleg van paden etc. te kunnen aanvragen.

24 juli 2018 : 
De werkgroep heeft samen met Denise Maas van Woonpunt een concept gebruiksovereenkomst gemaakt. Dit concept wordt door Woonpunt bekeken. Er werd afgesproken de gebruiksovereenkomst (voor 1 september?) overeen te komen.

24 juli 2018:
Met de fa. Groenservice uit Heerlen werd het terrein bekeken om een offerte te kunnen maken voor de aanleg.

15 augustus 2018:
Overleg met Jos Reinders, (Gebrookerbos) en gedeelte werkgroep inzake subsidiemogelijkheden.

Als tips werden gegeven: het groene kruis fonds Parkstad, Buitenkans/Buurtactieregeleing, Heidemij, Bewonersparticipatiefonds IBA. Besproken is tevens de verzekering. Gecheckt dient te worden of de verzekering van Heerlen niet reeds voldoende is.

22 augustus 2018:
Bespreken concept bruikleenovereenkomst met Woonpunt en de aanvragen voor subsidie zijn opgemaakt en verzonden
10 september 2018:
Gesprek met wethouder Claessens over het leveren van 52 bomen in het kader van het 1000 bomenplan van de gemeente Heerlen. Iedereen staat positief ten opzichte van het plan maar er dienen nog wat randvoorwaarden ingevuld te worden. Planning wordt aangepast naar aanleg een aanplant in maart 2019.
16 maart 2018: de paden zijn aangelegd, de trappen zijn klaar, vandaag worden de bomen geplant op de NLdoetdag.Voorlopige planning

Het plan zal in fasen worden uitgevoerd:

febr. 2019  Aanleg paden, poel, zandplek,

mrt 2019  inzaaien gras: Woonpunt

mrt 2019 bank, speelboom, prullenbak

mrt 2019   aanleg trap

16 mrt 2019 planten bomen, heesters
mrt 2019 slagboom plaatsen

mei 2019  aanleg rustplek, verplaatsen trapveld: Leisure Lane